آموزش اصول کار با بوته ریخته گری

نکات و دستور العمل  در مورد استفاده بوته ریخته گری 

۱-  دقت در انبار داری و نگهداری:

بوته ریخته گری را حتما در جای خشک و دور از رطوبت و در فضای بسته نگه داری نمائید .

۲ – دقت در حمل و نقل :

بوته ریخته گری حتما به صورت ایستاده حمل شود .

۳- پیش گرم کردن :

پیش گرم کردن یکی از موارد مهم در عمر و کارایی بوته دارد .

۴- عدم اضافه کردن مواد سرباره ساز و نمکهای پوشش مذاب :

در صورت ممکن از این مواد استفاده نگردد زیرا باعث خوردگی بوته می شود .

۵-استفاده از انبر مناسب برای خارج کردن بوته از کوره

۶- تنظیم ارتفاع محل مشعل:

مشعل  ( دم ) نباید مستقیما به بوته تماس داشته باشد .

۷ – استفاده از زیر بوته مناسب:

یکی از موارد مهم که میتواند تاثیر زیادی در کارایی بوته ریخته گری داشته باشد زیر بوته مناسب است .

۸- خارج کردن سرباره از بوته به روش مناسب

۹- قرار ندادن بوته سرد در کوره بسیار گرم ( شوک حرارتی)

بوته را حتما باید پیش گرم کرد .

۱۰-عدم گداختن بوته خالی بدون شارژ

۱۱- جلوگیری از دمش هوای بدون سوخت به بوته در انتهای عملیات ذوب

۱۲- جلوگیری از طولانی شدن زمان ذوب و نگهداری مذاب

۱۳ -تنظیم زاویه مشعل

۱۴-استفاده از شعله خنثی و پرهیز از شعله اکسید.

۱۵-جلوگیری از استفاده مکرر از شارژ کمتر از ظرفیت بوته

۱۶ – پرهیز از گداختن بسیار سریع

۱۷- جلو گیری از سرد شدن بوته گداخته شده در جریان هوا

۱۸- استفاده از کوره مناسب از نظر تلفات حرارتی و راندمان بیشتر ذوب

۱۹- شارژ و بار کردن صحیح بوته

۲۰-انتخاب بوته مناسب برای ذوب فلز مورد نظر عدم خورندگی