تهیه و توزیع انواع آجر های نسوز

دورهای ۵۰ ؛ ۶۰ ؛ ۷۰ ؛ ۹۰ ؛ ۱۲۰ ؛ ۱۵۰

انواع خاک نسوز ؛ سیمان نسوز ؛ ارفت کست ؛ چسب سیلیکات