تهیه و توزیع انواع مواد افزودنی از قبیل براکس (دکا و پنتا )؛کوپریت ؛ کاورال ؛ قرص لوگاز و دگازول ؛ گرته و …