منابع انسانی

بازرگانی علی گل با به کارگیری افرادی با تجربه و مهندسین مجرب با عرضه و مشاوره در زمینه خرید و بکارگیری بوته ریخته گری بتواند به

ریخته گران محترم خدمتی ارائه داشته باشد .